Registered Charity No: 1045841 (England & Wales).

Leaving money to us in your will helps us to do our work. Formed in 1938, Wales Council of the Blind has been supporting blind and partially sighted people through the work it does for a large family of clubs and local societies. We are the only independent umbrella organisation for sight loss in Wales and we work to improve services and support for people who have lost their sight, either from birth or during their lives. We put people in touch with sources of help so that they can lead fulfilling lives.

We are a small, knowledgeable and enthusiastic team that relies on donations to continue our unique independent role. We are a not-for-profit registered charity.

Bydd gadael arian i ni yn eich ewyllys yn ein gynorthwyo i wneud ein gwaith. Ffurfiwyd ym 1938, mae Cyngor Cymru i’r Deillion wedi bod yn cefnogi pobl ddall a rhannol ddall trwy’r gwaith mae’n ei wneud i deulu mawr o glybiau a chymdeithasau lleol. Ni yw’r unig sefydliad ymbarél annibynnol ar gyfer colled golwg yng Nghymru ac rydym yn gweithio i wella gwasanaethau a chefnogaeth i bobl sydd wedi colli eu golwg, naill ai o’u genedigaeth neu yn ystod eu bywydau. Cysylltwm ni pobl â ffynonellau cymorth fel y gallant fyw bywydau boddhaus. Tîm bach, gwybodus a brwdfrydig ydyn ni sy’n dibynnu ar roddion i barhau â’n rôl annibynnol ac unigryw. Rydym yn elusen gofrestredig di-elw.